พระครูปริยัติรัตนวิชัย

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์  081-8792541