รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระทิม สิริปฺโญ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.