ผู้บริหารโรงเรียน

 

พระธรรมวรนายก

(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด., ศศ.ด.)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา


 พระครูปริยัติรัตนวิชัย

(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ปว.ค., ศศ.บ., กศ.ม.)

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

 


 พระสถิตย์  กิตฺติโสภโณ

(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พระทิม  สิริปัญโญ

(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

รองเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ

พระปลัดไพวัลย์  จิตฺตคุตฺโต

(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

เจ้าอาวาสวัดม่วง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระศุฆวัจน์  ทีปธมฺโม

(น.ธ.เอก, ปว.ค., พธ.บ.)

รองเจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง