สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

Arrow
Arrow
Slider

โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร รับสมัครพระภิกษุ-สามเณรเพื่อศึกษาในชั้นม.1 และ ม.4 สายสามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ