บันทึกการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม

ขอความกรุณาให้ครูบันทึกการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูมทุกครั้ง

ขอบคุณครับ


ชื่อ - สกุล: ครูเค้ก
วัน - เดือน - ปี: 19กันยายน 2016
ชั้นเรียน: ม.4
คาบเรียน: คาบ 3
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

สอนพิเศษ

ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: สมพร
วัน - เดือน - ปี: 19กันยายน 2016
ชั้นเรียน: ม.4
คาบเรียน: คาบ 4
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

นำเสนอ

ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: ประทวน ประครองสุข
วัน - เดือน - ปี: 19กันยายน 2016
ชั้นเรียน: ม.1
คาบเรียน: คาบ 7
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

ภาษาอังกฤษ

ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: ครูก้อย
วัน - เดือน - ปี: 16กันยายน 2016
ชั้นเรียน: ม.3
คาบเรียน: คาบ 2
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: เคมี
วัน - เดือน - ปี: 19กันยายน 2016
ชั้นเรียน: ม.6
คาบเรียน: คาบ 6
คาบ 7
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

เคมี

ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: อ.ประจักษ์ ขันอาสา
วัน - เดือน - ปี: 21กันยายน 2017
ชั้นเรียน: ม.4
คาบเรียน: คาบ 2
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:
ดูทั้งหมด


ชื่อ - สกุล: สมพร ไพกระโทก
วัน - เดือน - ปี: 6ธันวาคม 2018
ชั้นเรียน: ม.1
ม.2
ม.6
คาบเรียน: คาบ 1
คาบ 2
คาบ 3
คาบ 6
คาบ 7
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:

ประกอบการเรียนการสอน


วิชาการงานอาชีพ  

วิชาคอมพิวเตอร์

ดูทั้งหมด


        
 
ชื่อ - สกุล:
วัน - เดือน - ปี: Include in search.
ชั้นเรียน:
คาบเรียน:
วุัตถุประสงค์ในการใช้ห้อง:
Author first name:
Author surname: