กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3000-0201  โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

1. รหัสวิชา 3000-0201  ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (Computer Package Work)                           

 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาชีพ/ วิชาชีพสาขาวิชา/มาตรฐานวิชาชีพ

  1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร
  2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนำเสนอผลงาน
  5. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ

 

3.  คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ   การจัดการเอกสาร  การจัดการฐานข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์  สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

 

4.  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ
  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเอกสารการจัดการฐานข้อมูล            การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอผลงานและการผลิตสื่อ  ในงานอาชีพ
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม