รองผู้อำนวยการโรงเรี
พระครูปริยัติรัตนวิช
พระธรรมวรนายก (โอภาส